Urząd Miasta Mikołów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-27. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Kwapuliński, rafal.kwapulinski@mikolow.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 602 188 820. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli. 

Informacje dotyczące budynku przy Rynku 16, 43-190 Mikołów

Interesanci korzystają z wejścia od Rynku, które jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Z lewej strony drzwi wejściowych znajduje się dzwonek. Biuro Podawcze (sala nr 1) znajduje się po lewej stronie od wejścia.

Informacje dotyczące budynku przy Rynku 20, 43-190 Mikołów

Pomieszczenia zajmowane przez Wydział Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych znajdują się na I oraz II piętrze budynku, w którym nie ma windy. Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić sprawę w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych mogą skorzystać z alternatywnej formy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (tel. 32 32 48 573) zostaną obsłużeni w miejscu bez barier architektonicznych.

Informacje dotyczące budynku przy ul. Jana Pawła II 1, 43-190 Mikołów

Pomieszczenia zajmowane przez Biuro Promocji znajdują się na I piętrze budynku w którym nie ma windy. Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić sprawę w Biurze Promocji mogą skorzystać z alternatywnej formy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (tel. 32 32 48 548) zostaną obsłużeni w miejscu bez barier architektonicznych.

Informacje dotyczące budynku przy Rynek 7 43-190 Mikołów

Pomieszczenia zajmowane przez Straż Miejską w Mikołowie znajdują się na I piętrze budynku w którym nie ma windy. Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić sprawę w Straży Miejskiej mogą skorzystać z alternatywnej formy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (bezpłatny tel. 986) zostaną obsłużeni w miejscu bez barier architektonicznych. Strażnicy miejscy mogą również obsłużyć w dogodnym dla interesanta miejscu.

Informacje dotyczące budynku przy ul. K. Miarki 15

W budynku zlokalizowany jest Urząd Stanu Cywilnego oraz Wydział Spraw Obywatelskich. Do budynku prowadzą dwa wejścia. W budynku jest winda. Chęć skorzystania z windy należy zgłosić, korzystając z dzwonka znajdującego się z lewej strony schodów przy wejściu od ul. K. Miarki.

Informacje dotyczące budynku przy Kolejowej 2

W budynku zlokalizowany jest Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych. Do budynku prowadzą dwa wejścia – od ul. Kolejowej oraz od podwórka. Do obu wejść prowadzą schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Informacje dotyczące budynku przy Rynku 16, 43-190 Mikołów

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – należy kierować się korytarzem na prawo od wejścia

Informacje dotyczące budynku przy Rynku 20, 43-190 Mikołów

W budynku nie ma windy. Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić sprawę w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych mogą skorzystać z alternatywnej formy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (tel. 32 32 48 573) zostaną obsłużeni w miejscu bez barier architektonicznych.

Informacje dotyczące budynku przy ul. Jana Pawła II 1, 43-190 Mikołów

W budynku nie ma ma windy. Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić sprawę w Biurze Promocji mogą skorzystać z alternatywnej formy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (tel. 32 32 48 548) zostaną obsłużeni w miejscu bez barier architektonicznych.

Informacje dotyczące budynku przy Rynek 7 43-190 Mikołów

W budynki nie ma windy. Osoby niepełnosprawne, które chcą załatwić sprawę w Straży Miejskiej mogą skorzystać z alternatywnej formy - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu (bezpłatny tel. 986) zostaną obsłużeni w miejscu bez barier architektonicznych. Strażnicy miejscy mogą również obsłużyć w dogodnym dla interesanta miejscu.

Informacje dotyczące budynku przy ul. K. Miarki 15

W budynku jest winda. Chęć skorzystania z windy należy zgłosić, korzystając z dzwonka znajdującego się z lewej strony schodów przy wejściu od ul. K. Miarki. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – należy kierować się na lewo od windy.

Informacje dotyczące budynku przy Kolejowej 2

W budynku można skorzystać z platformy dla osób niepełnosprawnych. Chęć skorzystania z platformy należy zgłosić, korzystając z dzwonka znajdującego się przy każdym wejściu. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynkach Urzędu Miasta Mikołów nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące budynków przy Rynek 16, Rynek 20, Rynek 7 oraz ul. Jana Pawła II 1

Na parkingu przy Rynku wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące budynku przy ul. K. Miarki 15

Przy budynku od strony północnej (przy ul. K. Miarki) znajduje się parking, gdzie wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu od strony zachodniej budynku wyznaczono dodatkowe dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące budynku przy Kolejowej 2

Przed budynkiem znajduje się parking, gdzie wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, drugie miejsce znajduje się na parkingu wewnętrznym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynków i wszystkich pomieszczeń, w których prowadzi się obsługę interesantów, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Urzędzie Miasta Mikołów w zakresie SJM (system językowo-migowy) jest przeszkolonych dwóch pracowników. Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez: e-mail na adres um@mikolow.eu, fax na numer 32 32 48 400.Powrót
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce