A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Mikołów
 Drukuj

Wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

Kogo dotyczy

Indywidualna interpretacja podatkowa to pisemne objaśnienie przepisów w konkretnej sprawie, które na wniosek zainteresowanego sporządza organ podatkowy.

O jej wydanie może wystąpić każda osoba. Taka interpretacja chroni wnioskodawcę przed konsekwencjami własnego postępowania.
Burmistrz Mikołowa wydaje interpretacje w zakresie podatków i opłat lokalnych.
Należy sprawdzić, czy zagadnienie, którego dotyczy wniosek, nie zostało już rozstrzygnięte w interpretacji ogólnej wydanej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Jeżeli w sprawie, której dotyczy wniosek, wydana została interpretacja ogólna, nie jest wydawana interpretacja indywidualna.

Czas realizacji

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od złożenia wniosku.
Jeśli w Burmistrz Mikołowa nie wyda interpretacji w tym terminie to uznaje się, że postępowanie wnioskodawcy jest albo będzie prawidłowe (zapytanie może odnosić się stanu aktualnego bądź zdarzenia przyszłego).

Wymagane dokumenty

Precyzyjny opis postępowania, co do którego chce się uzyskać wyjaśnienie,konkretne pytanie wnioskodawcy,opis stanowiska wnioskodawcy w danej sprawie,oświadczenie, że w tej konkretnej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe, nie ma miejsca kontrola podatkowa lub skarbowa i nie została ona ostatecznie rozstrzygnięta przez inny organ,podpis wnioskującego albo osoby uprawnionej do jego reprezentowania (w takim przypadku trzeba także załączyć pełnomocnictwo). Jeśli wniosek jest niepoprawny lub niekompletny to osobę, która go złożyła wzywa się do uzupełnienia braków lub wprowadzenia zmian. Należy to zrobić w terminie 7 dni od momentu otrzymania wezwania.

Opłaty

  • 40 zł od każdego opisanego zdarzenia. Jeśli na piśmie zostanie ujętych kilka różnych zdarzeń, trzeba zapłacić za każde osobno.
  • w przypadku złożenia wniosku wspólnego opłata za wniosek wspólny będzie stanowiła iloczyn kwoty 40 zł razy liczba wnioskodawców składających wspólny wniosek.

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Administracyjnego , po uprzednim wezwaniu, na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)
© 2023 Urząd Miasta Mikołów
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce