A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Mikołów
 Drukuj

IR-1 Informacja o gruntach - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.

Kogo dotyczy

1. Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące
posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

2. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na działalność gospodarczą inną niż rolnicza.

3. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć „Informację o gruntach” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.

4. W przypadku osób fizycznych podatek rolny na dany rok ustala decyzją Burmistrz Mikołowa. Wymiaru podatku dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika informacji podatkowej oraz zgromadzonego materiału dowodowego.

Termin powstania obowiązku podatkowego

1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku

2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta „Informację o gruntach" w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego lub w przypadku zaistnienia zmian sposobu użytkowania gruntów.

Termin płatności

1. Dla osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.

2. W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.


Czas realizacji

Nie dotyczy.

Wymagane dokumenty

Informacja w sprawie podatku rolnego
Tytuł prawny do gruntu

Opłaty

Złożenie informacji nie podlega opłacie.


Stawki podatku rolnego

Podatek rolny obliczony jest według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Średnią cenę skupu żyta, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy - zgodnie z art. 6 ust 1 i 2 ustawy o podatku rolnym.

Stawki podatku rolnego w 2021 roku

 • (do 1 ha) za 1 ha   5q = 292,75 zł
 • (powyżej  1 ha) za 1 ha 2,5q  = 146,375 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. 2020 poz. 982)

Stawki podatku rolnego w 2020 roku

 • (do 1 ha) za 1 ha   5q = 292,30 zł
 • (powyżej  1 ha) za 1 ha 2,5q  = 146,15 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1017)

Stawki podatku rolnego w 2019 roku

 • (do 1 ha) za 1 ha   5q = 271,80 zł
 • (powyżej  1 ha) za 1 ha 2,5q  = 135,90 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r. poz. 1004)

Stawki podatku rolnego w 2018 roku

 • (do 1 ha) za 1 ha   5q = 262,45 zł
 • (powyżej  1 ha) za 1 ha 2,5q  = 131,225 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 poz. 958)

Stawki podatku rolnego w 2017 roku

 • (do 1 ha) za 1 ha   5q = 262,20 zł
 • (powyżej  1 ha) za 1 ha 2,5q  = 131,10 zł

Stawki podatku rolnego w 2016 roku

 • Grunty gospodarstw rolnych, od 1 ha przeliczeniowego - równowartość pieniężna 2,5 q żyta, tj. 134,375 zł.
 • Pozostałe grunty, do 1 ha fizycznego, wynikającego z ewidencji gruntów i budynków - równowartość pieniężna 5 q żyta, tj. 268,75 zł.

Ulgi i zwolnienia

Użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej zgodnie z uchwałą nr  XXVI/466/2008 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28.10.2008 w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym 
2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa
© 2023 Urząd Miasta Mikołów
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce