A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Mikołów
 Drukuj

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu podczas imprez zamkniętych

Kogo dotyczy

Przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

Czas realizacji

Decyzję - zezwolenie wydaje się do 30 dni od daty złożenia wniosku

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (catering).
2. W przypadku spółek cywilnych dodatkowo należy przedłożyć umowę spółki cywilnej (do wglądu). 

Opłaty

1. Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosi opłatę w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 • 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia);

2a. Opłatę przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu  (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 • 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

2b. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości podstawowych, wnoszą opłatę w wysokości określonej w punkcie 1.

3. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

4. W przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w stosownej wysokości, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww opłaty nie wniesie raty opłaty określonej w 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu. W przypadku niezłożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

5. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

6. Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu mieszczącej się przy Rynku 16 bądź na rachunek Urzędu: 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

Tryb odwoławczy

Od decyzji - zezwolenia przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od jej doręczenia

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej;

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego;

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców;

 • Uchwała nr XLIV/796/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mikołów miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych;

 • Uchwała nr XLVI/829/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/796/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Mikołów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

 • Uchwała nr XLIV/797/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mikołów;

 • Uchwała nr XLVI/825/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/797/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mikołów.

Dodatkowe informacje

 • Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty;
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa lub prokury, jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosownego pełnomocnictwa wynosi 17 zł;

Z opłaty zwolnieni są: małżonkowie, wstępni, zstępni lub rodzeństwo oraz osoby posiadające pełnomocnictwo notarialne upoważniające do odbioru dokumentów.

 • Zezwolenia mogą być wydawane na okres do 2 lat.
 • W przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczynają sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości proporcjonalnej do okresu jego ważności.
 • Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 • Przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwoleń, powyżej 18% zawartości alkoholu.
© 2023 Urząd Miasta Mikołów
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce