A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Miasta Mikołów
Katalog usług - alfabetycznie
C D I J K N O P R S U W Z
Grupa: D (4)
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych
Grupa: I (3)
Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.
Grupa: O (3)

Przedmiot opłaty

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. nieruchomości zamieszkałe – opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. W przypadku posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, opłata dla nieruchomości zamieszkałej stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących na danej nieruchomości oraz stawki opłaty z uwzględnieniem przysługującego zwolnienia określonego w obowiązującej uchwale Rady Miejskiej Mikołowa w przypadku spełnienia warunków korzystania ze zwolnienia.
  2. nieruchomości niezamieszkałe – opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn miesięcznej zadeklarowanej łącznej liczby worków/pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności
  3. ogródki działkowe (za wyjątkiem Rodzinnych Ogrodów Działkowych) – od 1 stycznia 2021 r. - opłata roczna stanowi iloczyn liczby nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz stawki ryczałtowej.

Termin powstania obowiązku uiszczenia opłaty

  1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Mikołowa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.


Wysokość stawki opłaty od dnia 1.01.2021 wynosi: 
1. Stawki dla  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) 29,00 zł/osobę/miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) 58,00 zł/osobę/miesiąc - stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Stawki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) stawka opłaty jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:
a) za worek o pojemności 80 l - w wysokości 12,12 zł,
b) za worek o pojemności 120 l - w wysokości 18,18 zł,
c) za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 6,34 zł,
d) za pojemnik o pojemności 140 l - w wysokości 7,40 zł
e) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 12,69 zł,
f) za pojemnik o pojemności 360 l - w wysokości 19,04 zł,
g) za pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 34,91 zł,
h) za pojemnik o pojemności 770 l - w wysokości 40,73 zł,
i) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 58,20 zł,
j) za pojemnik o pojemności 5000 l - w wysokości 264,50 zł,
k) za pojemnik o pojemności 7000 l - w wysokości 370,30 zł,
l) za pojemnik o pojemności 10000 l - w wysokości 529,00 zł

2) stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi:
a) za worek o pojemności 80 l - w wysokości 36,36 zł,
b) za worek o pojemności 120 l - w wysokości 54,54 zł,
c) za pojemnik o pojemności 110 l - w wysokości 17,46 zł,
d) za pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 19,02 zł,
e) za pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 38,07 zł,
f) za pojemnik o pojemności 360 l - w wysokości 57,12 zł,
g) za pojemnik o pojemności 660 l - w wysokości 104,73 zł,
h) za pojemnik o pojemności 770 l - w wysokości 122,19 zł,
i) za pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 174,60 zł,
j) za pojemnik o pojemności 5000 l - w wysokości 793,50 zł,
k) za pojemnik o pojemności 7000 l - w wysokości 1110,90 zł,
l) za pojemnik o pojemności 10000 l - w wysokości 1587,00 zł.


Wysokość stawki opłaty od dnia 1.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

1. Stawki dla  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) 23,00 zł/osobę/miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) 46,00 zł/osobę/miesiąc - stawka opłaty podwyższonej, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.  

Stawki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - nie ulegają zmianie.

2. Stawki dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne  miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wynosi:

1) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) 110 l/120 l - w wysokości 23,00 zł/miesiąc,
b) 240 l - w wysokości 44,00 zł/miesiąc,
c) 360 l - w wysokości 67,00 zł/miesiąc,
d) 660 l - w wysokości 122,00 zł/miesiąc,
e) 770 l - w wysokości 143,00 zł/miesiąc,
f) 1100 l - w wysokości 204,00 zł/miesiąc,
g) 5000 l - w wysokości 925,00 zł/miesiąc,
h) 7000 l - w wysokości 1.296,00 zł/miesiąc,
i) 10 000 l - w wysokości 1.680,00 zł/miesiąc.

2) jeżeli odpady komunalne  nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:
a) 110 l/120 l - w wysokości 46,00 zł/miesiąc,
b) 240 l - w wysokości 88,00 zł/miesiąc,
c) 360 l - w wysokości 134,00 zł/miesiąc,
d) 660 l - w wysokości 244,00 zł/miesiąc,
e) 770 l - w wysokości 286,00 zł/miesiąc,
f) 1100 l - w wysokości 408,00 zł/miesiąc,
g) 5000 l - w wysokości 1.850,00 zł/miesiąc,
h) 7000 l - w wysokości 2.592,00 zł/miesiąc,
i) 10 000 l - w wysokości 3.360,00 zł/miesiąc.


Wysokość stawki opłaty od dnia 1.04.2019 r. do dnia 29.02.2020 r.

1. Stawki dla  nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:

1) 18,00 zł/osobę/miesiąc - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
2) 36,00 zł/osobę/miesiąc - jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 


Wysokość stawki opłaty od dnia 1.06.2015 r. do dnia 31.03.2019 r.

1. Stawki dla  nieruchomości zamieszkałych od osoby:
a) 14,50 zł miesiąc /osobę / od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Na terenie gminy Mikołów istnieje obowiązek segregacji odpadów komunalnych.
b) Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 29,00 zł miesięcznie/osobę

2. Stawki dla nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których są wytwarzane odpady komunalne

Jeżeli odpady komunalne  są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wynosi:
1) 110 l - w wysokości 19,00  zł,
2) 120 l - w wysokości 19,00  zł,
3) 240 l - w wysokości 37,00 zł,
4) 360 l - w wysokości 56,00 zł,
5) 660 l - w wysokości 102,00 zł,
6) 770 l - w wysokości 119,00 zł,
7) 1100 l - w wysokości 170,00 zł,
8) 5000 l - w wysokości 771,00 zł,
9) 7000 l - w wysokości 1.080,00 zł,
10) 10 000 l - w wysokości 1.400,00 zł.

Jeżeli odpady komunalne  nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wraz z odbiorem odpadów zebranych selektywnie, wynosi:
1) 110 l - w wysokości  38,00 zł,
2) 120 l - w wysokości  38,00 zł,
3) 240 l - w wysokości 74,00 zł,
4) 360 l - w wysokości 112,00 zł,
5) 660 l - w wysokości 204,00 zł,
6) 770 l - w wysokości 238,00 zł, 
7) 1100 l - w wysokości  340,00 zł, 
8) 5000 l - w wysokości 1.542,00 zł, 
9) 7000 l - w wysokości  2.160,00 zł, 
10) 10 000 l - w wysokości 2.800,00 zł.Grupa: R (1)
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic poprzez: określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Grupa: U (5)
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.Udostępnieniu na wniosek podlega informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Grupa: W (10)
Usługa umożliwia wpisanie wyborcy na jego wniosek do rejestru wyborców. Urzędnik nie dopisze cię do rejestru wyborców automatycznie. Najpierw musi odebrać i rozpatrzyć twój wniosek. Zrobi to w godzinach pracy urzędu. Urzędnik ma obowiązek zweryfikować, czy mieszkasz tam, gdzie deklarujesz. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców urzędnik podejmie w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. Otrzymasz ją pocztą tradycyjną lub na skrzynkę ePUAP. Jeżeli w ciągu 5 dni nie otrzymasz korespondencji, skontaktuj się z urzędem. Bez tej decyzji lub gdy decyzja będzie odmowna, nie znajdziesz się w rejestrze wyborców. Oznacza to, że nie zagłosujesz w gminie, do której wysyłasz wniosek. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać. Do wniosku możesz dodać załącznik, który potwierdza miejsce twojego stałego zamieszkania. Ułatwi to urzędnikowi podjęcie decyzji (może to przyspieszyć rozpatrzenie twojego wniosku) – taki dokument to na przykład umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkasz, rachunek za prąd, na którym są twoje dane, umowa o pracę, karta mieszkańca. To urząd decyduje o tym, w jaki sposób zweryfikować twoje miejsce zamieszkania.

Rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z art. 72 ust. 1, 1a Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) następuje przed uzyskaniem:

• decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496 i 1669);
• decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;
• decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
• koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
• decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złoża węglowodorów lub decyzji inwestycyjnej w celu wykonywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
• decyzji zatwierdzającej plan ruchu dla wykonywania robót geologicznych na podstawie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze;
• decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze;
• pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;
• decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 908);
• decyzji o zmianie lasu na użytek rolny - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788 oraz z 2018 r. poz. 650, 651, 1479, 1507 i 1669);
• decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474);
• decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2117 i 2361 oraz z 2018 r. poz. 650, 927, 1338 i 1629);
• decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1372);
• decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1380);
• decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu;
• decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2062 oraz z 2018 r. poz. 1118), o ile jest to wymagane;
• decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1849);
• decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
• decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
• zezwolenia na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych, wydawanych na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;
• decyzji o zezwoleniu na założenie lotniska - wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz.U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637);
• zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
• decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
• decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską;
• decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
• decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wydawanej na podstawie ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.
• decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wydawanej na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
• decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane .

Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stosuje się w przypadku zmiany:

1) decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy o udostępnieniu informacji..., polegających na:
a) ustaleniu lub zmianie formy lub wielkości zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej decyzją,
b) zmianie danych wnioskodawcy;

1a) decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18 i 19 ww. ustawy o udostępnieniu informacji, polegających na zmianie zatwierdzonego projektu budowlanego dotyczącej:
a) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego, w szczególności: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji, oraz charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego,
b) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne,
c) charakterystycznych parametrów drogi w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego
– które nie spowodują zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

1c) decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 25, oraz decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, o ile zmiana ta nie powoduje zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

1d) decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 27, oraz decyzji, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych, o ile zmiana ta nie powoduje zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5 ww. ustawy, polegających także na:
a) zmniejszeniu powierzchni, w granicach której ma być prowadzona działalność,
b) przeniesieniu koncesji lub decyzji na inny podmiot,
c) zmianie głębokości robót geologicznych związanych z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złoża kopaliny, wykonywanych metodą otworów wiertniczych,
d) zmianie koncesji lub decyzji, polegającej na zmianie terminu rozpoczęcia działalności lub ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją lub decyzją, o ile mieści się ono w zakresie objętym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,
e) zmianie zakresu prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub harmonogramu robót geologicznych, niestanowiących przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko lub przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
f) jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża do dwóch lat bez rozszerzenia zakresu koncesji,
g) zmianie terminu rozpoczęcia prac i robót geologicznych,
h) zmianie zapisu dotyczącego przekazywania próbek i danych geologicznych,
i) zmniejszeniu granic obszaru górniczego i terenu górniczego;
j) jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża, wyłącznie w przypadku gdy wydłużenie koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia zakresu koncesji,
k) jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego do 6 lat, wyłącznie w przypadku gdy wydłużenie koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia zakresu koncesji,
l) jednokrotnym wydłużeniu terminu obowiązywania koncesji na wydobywanie siarki rodzimej wydobywanej metodą otworową, wyłącznie w przypadku gdy wydłużenie koncesji uzasadnione jest racjonalną gospodarką złożem oraz bez rozszerzenia zakresu koncesji;

3) planu ruchu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4a i 4b.

Wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed uzyskaniem zezwoleń, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy, nie stosuje się, w przypadku gdy:

1) zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia lub
2) jest to drugie lub kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie.

W przypadku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określającej warunki realizacji przedsięwzięcia, przepis art. 72 ust. 2 pkt 1a ww. ustawy stosuje się, jeżeli odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1a, nie spowoduje zmian uwarunkowań określonych w tej decyzji.

Grupa: Z (12)
Usługa umożliwia złożenie wniosku pobytu stałego lub czasowego. Kiedy się zameldować - najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania, - jeśli mieszkasz na stałe pod konkretnym adresem — zamelduj się na pobyt stały , - jeśli mieszkasz tymczasowo pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) — zamelduj się tam na pobyt czasowy. [!UWAGA!] Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce — kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia, z urzędu zamelduje twoje dziecko. Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1979 rokiem) — podczas meldowania urzędnik nada ci numer PESEL. Możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić. Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny meldują osoby, które: nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat), mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).
Wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji.
Wymeldowanie z pobytu stałego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca.
© 2023 Urząd Miasta Mikołów
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.7
Logotypy
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce